PROGRAM ROZWOJOWY DLA MŚP

Firmy sektora MŚP nie są gotowe na nadchodzące zmiany na rynku pracy wynikające z demografii i zmiany pokoleniowej. Program PUAP 50+ dotyka wyzwań międzypokoleniowych zespołów, transferu wiedzy, aktywności pracowników 50+ i wspierania i rozwoju pracowników wchodzących na rynek pracy. Dzięki Programowi, rozwiązania dostępne i wykorzystywane przez duże międzynarodowe korporacje są w zasięgu firm z sektora MŚP.

Szczegółowy plan działań

Program rozpoczął się w grudniu 2017r. i jego główna część trwała do końca 2018r. Zadania realizowane w ramach projektu w znakomitej większości były dostosowane do specyfiki i harmonogramu działania firm testujących biorących udział w Programie.

Program PUAP zakładał następujące etapy działania:

 1. ETAP PIERWSZY: Opracowanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb firmy - konsultacje proponowanych przez nas rozwiązań.
  • Konsultowaliśmy:

   • narzędzie online do audytu obszaru zarządzania wiekiem,
   • zestaw wzorów pism, gotowych rozwiązań - tzw. narzędziownik,
   • program szkoleń i związaną z nim analizę potrzeb szkoleniowych,
   • przewodnik rozwojowy dla pracowników 50+, wspierający ich dalszy rozwój zawodowy.
 2. ETAP DRUGI: Testowanie rozwiązań. Szkolenia i realizacja projektów wdrożeniowych.
  • Dzięki cyklowi szkoleń (6 dni szkoleniowych), uczestnicy Programu podnieśli swoje kompetencje i wiedzę o tym jak pracować z międzypokoleniowym zespołami, w tym z pracownikami 50+. Poruszane były takie tematy jak:
   • problematyka zdrowia,
   • ergonomia pracy,
   • bariery utrudniające utrzymanie aktywności zawodowej po 50 roku życia,
   • wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia pracowników 50+,
   • wykorzystanie potencjału osób z młodszych pokoleń,
   • zarządzanie wiekiem.
  • Uczestnicy Programu przeprowadzili w swoich organizacjach diagnozę w obszarze zarządzania zespołami międzypokoleniowymi. Każda firma otrzymała wsparcie eksperta w postaci 24 godzin doradztwa naszych ekspertów.
  • Uczestnicy projektu otrzymali materiały wspierające ich pracę: tzw. Narzędziownik (wzory dokumentów, pism, procedur, prezentacji, materiały rozwojowe, gotowe rozwiązania itp. w formie e-booka), a także dostęp do 16 krótkich filmów microlearningowych.
  • W drugim półroczu 2018 r. organizacje realizowały indywidualne projekty wdrożeniowe wynikające z wcześniejszej diagnozy przy wsparciu naszych ekspertów (48h).
 3. ETAP TRZECI: Informacja zwrotna i opracowanie ostatecznych wersji narzędzi.
  • Na tym etapie uczestnicy Programu dzielili się z nami swoimi wnioskami.

Dla kogo jest Program PUAP?

Program jest najbardziej przydatny dla firm, które:

 • MŚP: mikro, małymi lub średnimi firmami.
 • Zatrudniają osoby 50+.
 • Są zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru zarządzania wiekiem i zespołami międzypokoleniowym.
 • Chcą rozwijać swoich pracowników w tym obszarze zarządzania wiekiem.
 • Chcą wspierać i motywować swoich doświadczonych pracowników do aktywności i rozwoju zawodowego.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o Programie PUAP?

Program został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu innowacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program jest wspólnym przedsięwzięciem kilku organizacji – liderów w branży edukacji, szkoleń, studiów podyplomowych dla biznesu, konsultingu w obszarze rozwoju i zarządzania. Poznaj nas.

Cele projektu

 • Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Wsparcie właścicieli, zarządów i pracowników działów HR sektora MŚP w zakresie wzmacniania aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+ przez wypracowanie i pilotażowe wdrożenie w organizacjach objętych projektem opracowanego, przy udziale partnera zagranicznego, kompleksowego Programu PUAP 50+.
 • Projekt przyczyni się do wdrożenia w sektorze MŚP kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem i metodyki pracy rozwojowej z osobami 50+, które są dostosowane do sektora MŚP i uwzględniają jego specyfikę i środowisko.
 • Zastosowanie i wdrożenie narzędzi wypracowanych w projekcie pozwoli na diagnozę sytuacji firm w zakresie zarządzania wiekiem, projekcję modelu symulacyjnego „rozwoju demograficznego” ich pracowników, co będzie punktem wyjścia do opracowania strategii działań, analizy przyszłych kosztów oraz zobowiązań związanych ze starzejącym się społeczeństwem.
 • Uczestnicy podniosą kompetencje i wiedzę o tym jak pracować z osobami 50+ i wspierać ich w aktywności zawodowej. Zdobędą też praktyczną wiedzę, jak je stosować, także po zakończeniu projektu. Zdobędą również wiedzę na temat odmiennych potrzeb pracujących kobiet i mężczyzn w wieku 50+ w odniesieniu do problematyki zdrowia oraz ergonomii pracy, zachorowań i umieralności w tej grupie wiekowej oraz barier utrudniających kobietom i mężczyznom utrzymanie aktywności zawodowej po 50 roku życia.

Partnerzy projektu

Orange Hill Sp. z o.o.

Lider projektu

www.orangehill.pl

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Partner Projektu

www.wse.krakow.pl

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER

Partner Projektu

eserpionier.eu

Diversity Hub

Partner Wspierający

www.diversityhub.pl

Logo Unii Europejskiej, EU LOGO
Logo funduszy europejskich